Trondheim Symfoniorkester & Opera leverer mektige musikkopplevelser for alle.

Trondheim Symfoniorkester & Opera (TSO) er en av landets største kulturinstitusjoner med en historie som strekker seg tilbake til 1909, da ildsjeler inviterte til de første abonnementskonsertene. Med opprettelsen av Trondheim Kammerorkester i 1947 begynte det profesjonelle orkesteret å ta form. TSO ble overtatt av staten og NRK i 1962, og ble etter hvert et av landets ledende orkestre.

TSO holder til i det flotte konserthuset Olavshallen i Trondheim. Her holder vi de fleste av våre konserter gjennom sesongen. I tillegg har vi en aktiv turnevirksomhet i Midt-Norge, samt nasjonale og internasjonale oppdrag og turneer.

TSO består i dag av 85 faste musikere. I samarbeid med Trondheimsolistene har TSO en orkestermodell som gir tilgang til flere musikere ved behov. Trondheim Vokalensemble (TVE) er også tilknyttet TSOs virksomhet, først og fremst i opera og korverk. I tillegg er Trondheim Symfoniske Operakor (TSO-koret) en naturlig del av våre operaproduksjoner.

Vår sjefdirigent er Han-Na Chang. Hun begynte som sjefdirigent i 2017, før det var hun førstegjestedirigent fra 2013. Noen av våre tidligere sjefdirigenter i TSO har vært Krzysztof Urbański, Eivind Aadland, Daniel Harding, Ole Kristian Ruud, Jiri Starek og Finn Audun Oftedal. I tillegg var James Gaffigan vår 1.gjestedrigent i perioden 2021-2023.

TSO spiller årlig en konsertrekke på ca. 18 torsdagskonserter med bredt symfonisk repertoar som strekker seg fra barokk til samtidsmusikk. Her samarbeider vi med anerkjente solister og dirigenter på høyt internasjonalt nivå.

I tillegg har TSO en variert virksomhet som inkluderer;

 • opera
 • konserter og prosjekter for barn og unge
 • populærkonserter
 • tidligmusikk
 • kammermusikk
 • pedagogisk virksomhet og talentutvikling


Formidling av det symfoniske repertoaret til barn og ungdom står sentralt i TSOs kunstneriske og pedagogiske virksomhet. Klassisk musikk er en hjørnestein i vår kulturarv, og vi ønsker å inspirere til gode opplevelser av den rike musikkformen vi representerer. De aller fleste barn og unge møter den klassiske musikken som publikum på våre barnehage- og skolekonserter.

TSO jobber også målrettet med talentutvikling. Vi har et bredt tilbud til musikktalenter først og fremst regionalt og nasjonalt, men også internasjonalt. I dette arbeidet ønsker vi å inspirere og utvikle de som skal prege kulturlivet i framtiden.

Samfunnsengasjement er en viktig del av vår virksomhet, og mangfold er en ledesnor i vår strategi. Hver sesong inviterer vi derfor ulike hjelpeorganisasjoner til utvalgte konserter, vi arrangerer julekonsert i samarbeid med Kirkens Bymisjon og i enkelte år samarbeider vi med Fargespill Trondheim. Vi tilbyr også åpne prøver for musikkstudenter, pensjonister, TSOs venneforening og andre grupper. Gjennom et variert konsertprogram og målrettet arbeid med publikumsutvikling har TSO et mål om å gjøre klassisk musikk relevant og tilgjengelig for alle. I den forbindelse har vi valgt å sette søkelyset på tre av FNs bærekraftsmål:

Nr. 3 - god helse og livskvalitet
Nr. 4 - god utdanning
Nr. 10 - mindre ulikhet

Summen av alle våre aktiviteter skal resultere i mektige musikkopplevelser for alle.

The Trondheim Symphony Orchestra & Opera delivers powerful musical experiences for everyone.

Trondheim Symphony Orchestra & Opera (TSO) is one of Norway's largest cultural institutions with a history stretching back to 1909. After the establishment of the Trondheim Chamber Orchestra in 1947, the professional orchestra began to take shape. TSO was taken over by the state and NRK in 1962, and gradually became one of the country's leading orchestras.

TSO is located in the concert hall Olavshallen in Trondheim. Here we hold most of our concerts throughout the season. In addition, we do touring in Mid-Norway and we also have national and international assignments and tours.

TSO currently consists of 86 permanent musicians. In collaboration with the Trondheim Soloists, TSO has an orchestral model that provides access to 90 musicians. Trondheim Vokalensemble (TVE) is also affiliated with TSO's activities, primarily in opera and choral works. In addition, Trondheim Symphonic Opera Choir (TSO-koret) is a natural part of our opera productions.

Our chief conductor is Han-Na Chang. She started as chief conductor in 2017, before that she was principal guest conductor from 2013. Some of our former chief conductors in TSO have been Krzysztof Urbański, Eivind Aadland, Daniel Harding, Ole Kristian Ruud, Jiri Starek and Finn Audun Oftedal. In addition, James Gaffigan was our first guest conductor in the period 2021-2023.

TSO annually performs a series of approximately 18 Thursday concerts featuring a broad symphonic repertoire ranging from Baroque to contemporary music. In these concerts, we collaborate with renowned soloists and conductors at a high international level.

TSO has a varied repertoire which includes;

 • Opera
 • Conserts and projects for children and youth
 • Early music
 • Popular concerts
 • Early music
 • Chamber music
 • Educational activity

Conveying the symphonic repertoire to children and youth is central to TSO's artistic and educational activities. Classical music is a cornerstone of our cultural heritage, and we aim to inspire enriching experiences with the musical form that we represent. The vast majority of children and young people encounter classical music as an audience at our kindergarten and school concerts.

TSO also works actively with talent development. We have a wide range of offers for musical talents, primarily regionally and nationally, but also internationally. In this work, we provide learning and inspiration for those who will shape our culture for the future.

Community engagement is an integral part of our operation, and diversity is a guiding principle in our strategy. Each season, we therefore invite various aid organizations to selected concerts, collaborate on a Christmas concert with the Church City Mission, and in some years, partner with Fargespill Trondheim. We also offer open rehearsals for music students, retirees, the TSOs Friends Association, and other groups. Through a diverse concert program and targeted efforts in audience development, TSO aims to make classical music relevant and accessible to everyone. In this context, we have chosen to focus on three of the UN's Sustainable Development Goals:

No. 3 - Good health and well-being
No. 4 - Quality education
No. 10 - Reduced inequalities

The culmination of all our activities is intended to result in powerful musical experiences for everyone.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.