Beethoven - Symfoni nr. 5, 3. sats (Skjebnesymfonien)