Trondheim Symfoniorkester

Trondheim, en storbysymfoni

L.v. Beethoven Symfoni nr. 5, tredje sats
Dirigent Krzysztof Urbanski
« Tilbake